- یتااهو – تارنمای فرهنگی زرتشتیان ایران - https://www.yataahoo.com -

جستاری در آیین زرتشت

جستاری در آیین زرتشت [1]

این کتاب مجموعه‌ی فشرده‌ای از باورهای زرتشتیان است. نویسنده‌ی کتاب کوشیده است با آوردن دلیل‌ها و شواهد محکم و با توجه به دیدگاه‌های پژوهشگران، شرق‌شناسان و زبان‌شناسان و نیز بررسی نوشته‌های اوستایی، سرچشمه‌های پهلوی و روایت‌های دینی و تاریخی به زدودن ابهام‌های موجود درباره‌ی باورهای دینی زرتشتیان بپردازد. سرفصل های این کتاب به قرار زیر است:

فصل اول: در این فصل معنای لغوی نام اشوزرتشت و زندگی‌نامه‌ی وی آورده شده است.

فصل دوم: نویسند‌ه در این فصل به گردآوری و بررسی روایت‌های سنتی و دینی زرتشتی و دیدگاه‌های گوناگون مورخان و پژوهشگران درباره‌ی مکان و زمان ظهور اشوزرتشت می‌پردازد.

فصل سوم: در این بخش سخن از  وضعیت اجتماعی و اعتقادی پیش از ظهور اشوزرتشت به میان می‌آید.

فصل چهارم: بخش‌های گوناگون اوستا، گاتها و دیگر کتاب‌های دینی زرتشتی(که بیشتر در دوره‌های پس از ساسانیان نوشه شده‌اند) شناسانده شده‌اند. همچنین برخی موضوع‌های کلیدی باوری زرتشتیان به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، که از آن جمله می‌توان به اَهورامَزدا، سِپنتامَینو و اَنگره مَینو، اَهریمن، اَمِشاسِپندان، ایزدان، بهشت و دوزخ، رستاخیز، سُوشیانت، فروهر، نماز و نیایش، سِدره و کُشتی، پرستش‌سوی زرتشتیان (قبله)، زناشویی، جایگاه زن در اوستا، آزادی، جشن‌ها، آیین‌های درگذشتگان، ارزش علم و کار در دین زرتشتی، حقوق بشر از دیدگاه اشوزرتشت، ایدئولوژی و جهان‌بینی زرتشتی اشاره کرد. همچنین موضوع‌هایی مانند آتش‌پرستی، دوگانه پرستی، تعدد زوجات و ازدواج با محارم که به ناروا به دین زرتشتی و زرتشتیان نسبت داده شده‌اند در این فصل به طور کامل موشکافی شده است.

فصل پنجم: در این فصل ادیان مهم و تأثیرگذار پیش و پس از اشوزرتشت مانند مهرپرستی (میتراییسم)، آناهیتاپرستی، زروانی‌گری (زروانیسم)، دین مانی (مانویت) و دین مزدک مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

فصل ششم: در این بخش نظر برخی اندیشمندان جهان در مورد اشوزرتشت و دین وی آورده شده است.

 

نام کتاب: جستاری در آیین زرتشت، نگارش: مهرداد قدردان

به اشتراک بگذارید...