- یتااهو – تارنمای فرهنگی زرتشتیان ایران - https://www.yataahoo.com -

معراج

عکس تزیینی است [1]فریدون مشیری

گفت: آنجا چشمه خورشید‌هاست                 آسمان‌ها روشن از نور و صفاست

موج اقیانوس جوشان فضاست                     

باز من گفتم که: بالاتر کجاست؟

گفت: بالاتر جهانی دیگر است                      عالمی کز عالم خاکی جداست

پهن دشت آسمان بی انتهاست

باز من گفتم که: بالاتر کجاست؟

گفت: بالاتر از آنجا راه نیست                        زآنکه آنجا بارگاه کبریاست

آخرین معراج‌ها، عرش خداست                  

باز من گفتم که: بالاتر کجاست؟

لحظه‌ای در دیدگانم خیره شد                    گفت: این اندیشه‌ها بس نارساست

گفتمش: از چشم شاعر کن نگاه                 تا نپنداری که گفتاری خطاست

دورتراز چشمه خورشید‌ها                          برتر از این عالم بی‌انتها

باز هم بالاتر از عرش خدا                           عرصه پرواز مرغ فکر ماست.

به اشتراک بگذارید...