خانه > کتاب شناخت > بدانیم و سربلند باشیم

بدانیم و سربلند باشیم

کتاب بدانیم و سربلند باشیمبدانیم و سربلند باشیم-(فشرده ای از آموزش‌های دین زرتشت)

دکتر «منوچهر منوچهرپور» در این کتاب چکیده‌ای از آموزش‌های دین زرتشتی را بسیار ساده در اختیار همه‌ی دوستداران دین زرتشتی قرار می‌دهد. این کتاب را سازمان انتشارات فروهر به چاپ رسانده است.

بخش‌های کتاب در زیر آمده است:

۱)کلیاتی درباره دین

که شامل بخش‌های:۱- آشنایی ۲- چرا تعلیمات دینی می‌آموزیم؟ [برای آگاهی از دانش یک دین باید نکات زیر را آموخت: الف-آگاهی از تاریخ دین ب-آگاهی از دستورها و فلسفه‌ی دین ج-آگاهی از نقش و موقعیت دین در اجتماع] ۳- دین=کیش=آیین، سیر تکامل اندیشه‌ی بشر در راه شناخت پروردگار ۴- پیدایش ادیان اولیه و لزوم آنها ۵- شناخت بنیان ادیان بزرگ امروز ۶- تعریف دین

۲)آریایی‌ها

که شامل بخش‌های: ۱-آرین‌ها- دین زرتشت ۲- تمدن آرین‌ها، روش زندگی، حکومت، دین، پیشوایان دینی ۳-نگاهی زودگذر به اجتماع ایران آن زمان

۳)اشوزرتشت

که شامل بخش‌های: ۱- برگزیده شدن زرتشت ۲- اشوزرتشت کیست؟ ۳- خانواده‌ی زرتشت ۴- زندگی زناشویی ۵-فرزندان ۶- زمان و محل زایش زرتشت ۷- نگاهی به زندگی پیامبر ایران از زایش تا درگذشت، پرورش اندیشه- برانگیخته شدن ۸- یاران زرتشت ۹- زرتشت و تورانیان ۱۰- اهورامزدا، پروردگار یکتا، الف-

معنی اهورامزدا [اهورا=هستی بخش، مَزدا=مَز+دا دا=دانا، مَزْ=مَس= بزرگ، مَزدا=دانای بزرگ] ب- صفات و خصوصیات[امشاسپندان و ایزدان] ج- شناخت اهورامزدا

۴)دین زرتشتی

که شامل بخش‌های:

۱-نشانه‌های زرتشتیان، نشانه باطنی(درونی)، نشانه برونی، اهمیت سدره و کشتی

۲- تاریخچه‌ی کُشتی

۳- پرستش[گاه نخست هاوَن از برآمدن خورشید تا نیمروز- گاه دوم رَپیتوَن از نیمروز تا ساعت ۳پس از نیمروز- گاه سوم اوزیرَن از ساعت ۳ پس از نیمروز تا فروآمدن(:غروب) آفتاب- گاه چهارم ائیوی سَروترم از فروآمدن آفتاب تا نیمه شب- گاه پنجم اشَهن از نیمه شب تا برآمدن خورشید] (معمولا در زمستان گاه رپیتون که زمان سرماست خوانده نمی‌شود)

۴- بایستنی‌های آغاز نماز [بایستنی‌های نماز در آیین زرتشت عبارتند از:۱- پاک بودن تن در هنگام آغاز نماز ۲- در برداشتن سدره و کشتی ۳- پاک بودن جامه از هر گونه آلایش و نِسا ۴- شستن دست و رو ۵- پاک بودن جای پرستش ۶- رونمودن به‍»پرستش سو»(قبله)]

۵- پرستش سوی زرتشتیان [پرستش سوی(قبله)زرتشتیان نور و روشنایی است]

۶- اشویی

۷- پاکی برون

۸- نقش آموزش و پرورش در آیین زرتشت

۹- ما را به چه نام‌ها خوانند؟[الف- ما را مَزدیَسنی خوانند ب- ما را زرتشتی خوانند ج- ما را بهدین نامند د- ما را پارسی گویند]

۱۰- سِپنتامِینو-انگرَه مِینو[سپنتا مینو=سِپنته(مقدس و روشن)+مینو(خوی)= خوی نیک، نیک منش انگره مینو=انگره(ناپاک وبد)+مینو(خوی)=خوی بد، گنامینو، انگرمن، اهریمن]، دوگانه پرستی

نگاره فروهر ۱۱- فرَوَشی یا فرَوَهَر[فروهر=فره(جلو، پیش)+وهر، ورتی(برنده، کِشنده)=پیش برنده]، شکل فروهر، شرح بخش‌های گوناگون نشانه‌ی فروهر[این شکل از شش بخش زیر به وجود آمده: ۱- سر ۲- دست‌ها ۳- بال‌ها ۴- دایره‌ی میان شکل ۵- دامن ۶- دو رشته آویخته]، نظری کلی درباره‌ی شکل فروهر

۵)تاریخ اوستا

که شامل بخش‌های: ۱- اوستا=دانش ۲- اوستا در زمان هخامنشیان ۳- اوستا در زمان اشکانیان ۴- اوستا در زمان ساسانیان

۵- اوستای ساسانی[در زمان ساسانیان اوستا در ۲۱ فصل یا «نسک» گردآوری و نوشته شد. این ۲۱ نسک به سه بخش تقسیم می‌شوند: الف- بخش«گاسانیک» ب- بخش«هاتک‌مان‌سریک» ج-«داتیک»]

۶- زَند

۷-پازَند(پَئیتی زَنته) [شرح وتفسیر«زند اوستا»را پازند نامند]

۸- خط اوستا که «دین‌دبیره»نام دارد

۹- سرگذشت اوستا بعد از یورش تازیان

۱۰-دینکرد(دایره‌المعارف مزدیسنی) که به‌معنی «نوشته و گفتار دینی»است [دراصل شامل نه کتاب بوده ولی دو بخش اول آن در دسترس نیست]

۱۱- اوستای امروز[اوستای موجود به چهار بخش تقسیم می‌شود: یَسنا- ویسپَرَد=همه رَدان و پیشوایان(از دو کلمه‌ی «ویسپَ» به معنی «همه» و «رَتو» به‌معنی «پیشوا و بزرگ» ترکیب یافته است)- یَشت‌ها(که به معنی «ستایش و نیایش» است شمار این ستایش‌ها به بیست و یک یشت می‌رسد که عبارتنداز: ۱-هُرمزدیشت ۲-هَفتن یشت ۳-اردیبهشت یشت ۴-خوردادیشت ۵-آبان‌یشت ۶-خورشیدیشت ۷-ماه یشت ۸- تیریشت ۹-گوش یشت ۱۰-مهریشت ۱۱-سروش یشت ۱۲-رشن یشت ۱۳-فروردین یشت ۱۴-بهرام یشت ۱۵-رام یشت ۱۶-دین یشت ۱۷-اردیَشت ۱۸-اشتادیشت ۱۹-زامیادیشت ۲۰- هوم یشت ۲۱-وَنندیشت)- خرده اوستا که به معنی اوستای کوچک است(به طور کلی ۸ بخش دارد که عبارتند از:۱-پیرامون یشت شامل اشِم وُهو، یَتااهو و ینگهی‌هاتام ۲- اوستای کشتی ۳- سروش با‍‍ژ ۴- هوشبام(نمازسحرگاه) ۵- نیایش‌ها شامل خورشید نیایش، مهر نیایش، آب نیایش وآتش نیایش ۶- پنج گاه ۷- سی روزه شامل سی‌روزه کوچک و سی‌روزه بزرگ ۸- آفرینگان شامل آفرینگان دَهمان، آفرینگان گاتها، آفرینگان گهَنبار وآفرینگان رَپیتون]

۱۲-وَندیداد=وی دَاِوَداتَ=(قانون ضد دیو) ۱۳- اشِم وُهو- یَتااهو- یَنگهی‌هاتام[که هر یک ازاین قسمت‌ها دارای ترجمه وتوضیح است]

۶)کلیاتی درباره دین

که شامل بخش‌های:

۱- گاه شماری[سال در ایران باستان دارای دوازده ماه سی روزه بود که هر یک از روزهای ماه دارای نام ویژه‌ای بوده که اکنون نیز بین زرتشتیان رایج است:۱- اورمزد=اهورامزدا، خداوندیکتا ۲- وَهمَن=اندیشه نیک ۳- اردیبهشت=بهترین پاکی ۴- شهریور=پادشاهی آرزوشده ۵- سپندارمذ=مهروفروتنی ۶- خورداد=رسایی ۷- امرداد=جاودانگی، بی‌مرگی ۸- دی به‌آذر=دادار، پروردگار ۹- آذر=آتش ۱۰- آبان=آب ۱۱- خور=خورشید ۱۲- ماه=ماه ۱۳- تیر=تِشتر، ستاره باران ۱۴- گوش=حیوانات ۱۵- دی به‌مهر=دادار ۱۶-مهر=مهرومحبت ۱۷- سروش=فرمانبرداری ۱۸- رَشن=دادگستری ۱۹- فروردین=فرَوَهَر ۲۰- وَرَهرام=پیروزی

۲۱- رام=رامش ۲۲- باد=باد ۲۳- دی به‌دین=دادار ۲۴- دین=وجدان ۲۵- ارد=توانگری ۲۶- اشتاد=راستی ۲۷- آسمان=آسمان ۲۸- زامیاد=زمین ۲۹- مانترَه‌سپَند=کلام مقدس ۳۰- انارم=روشنایی بی پایان]

۲- پنج روزپنجه[پنج روزباقی مانده ازسال پنجه نامیده می‌شد وآنها را پنج روز «گاتابیو» نیزمی‌گویند که عبارتند از: اهنوَد=بزرگی، اشتوَد=خوشبختی، سپَنتمَد=نیروی افزاینده، وُهوخشَتر=شهریاری نیک، وهِشتواِش=بهترین آرزو

۳- جشن‌ها

۴- هدف ازبرگزاری جشن‌ها[هدف ازبرگزاری جشن‌هادرایران باستان عبارت بودنداز:الف- ستایش پروردگار ب- گردهم آیی ج- شادی د- دادودهش] ۵- نتیجه ۶- معنی جشن ۷- شرح جشن‌ها[جشن‌های ایران باستان به سه دسته بخش می‌شوند: الف-جشن‌های سالیانه یا گهنبارها ب-جشن‌های ماهیانه که شامل فروردینگان، اردیبهشتگان، خوردادگان، تیرگان، امردادگان، شهریورگان، مهرگان، آبانگان، آذرگان، دیگان، بهمنگان، اسفندگان است ج- جشن‌های متفرقه]

۷)- امشاسپندان وایزدان

که شامل بخش‌های:۱-امشاسپندان که صفاتِ برگزیده‌ی اهورامزدا را نامند، معنی کلمه‌ی امشاسپند،

امشاسپندان ومعنی آنها[۱- بهمن ۲- اردیبهشت ۳- شهریور ۴- سپَندارمَذ ۵- خورداد ۶- امرداد]، شناخت امشاسپندان، گفت وگویی درباره‌ی شمار امشاسپندان، اثرنقش مادی امشاسپندان برآداب ورسوم زرتشتیان، باور زرتشتیان درباره‌ی امشاسپندان ۲-ایزدان[کلمه ایزد از وا‍ژه«یَزَت»اوستایی وبه معنای«سزاوارستایش واحترام»است]، ایزدان چیستند؟[ازنظروظیفه به دوگروه بخش می‌شوند: الف-ایزدان مینوی ب-ایزدان مادی]، نقش ایزدان در زندگی انسان، تعدادایزدان، شرح چندایزد از گروه مینوی [ایزد بهرام= ایزدوَرَهرام= ورترَغنه= پیروزی، ایزد مهر، ایزد رَشن، ایزد سروش، ایزد ارت=ارد، ایزد گوش ، ایزدآذر ایزد

تیشتر=ایزدباران بغ بانواردویسورآناهیتا ایزدزمان]

۸)نام‌های پروردگار

که شامل فروزگان اهورامزدا= صد و یک نام خدا است.

۹)شامل پرسش‌هایی از متن می‌باشد


بازدید نوشته: 21,774 بار
گروه ها:کتاب شناخت
 1. rostam
  15 ژانویه 2011 در 00:06 | #1

  لینک خرید اینترنتی این کتاب در سایت اشو: http://www.asho.ir/store/index.php?productID=16

 2. عباس انشان
  28 سپتامبر 2011 در 08:10 | #2

  از دگرگونی فرهنگی شما در ایران سپاس

 3. 16 دسامبر 2011 در 23:38 | #3

  عالی بود خسته نباشید تارنمای شما مطالب خوبی داره

  به امید رسیدن به هدفامون

 4. paschutan
  18 دسامبر 2011 در 11:16 | #4

  سپاس، کاشکی pdf کتاب را البته با اجازه نویسنده در سایت میگذاشتید. این خلاصه نوشتن آگاهی های خوب ولی کم به مردم میدهد. مثلاً بخش نشانه های زرتشتیان نیاز ب روشنگری بیشتری دارد. نشانه باطنی چیست؟ نشانه باطنی همان فره ایزدی است و شاید همان پاکی درونی که ناشی از آموزه های اشو زرتشت است. شما بهتر میدانید.

 5. آرش
  8 مارس 2012 در 01:01 | #5

  من نمیتونم لینک رو باز کنم . لینک ایراد داره یا اینترنت ملی شده؟ 🙁

 6. اردشیر پرتوی
  8 مارس 2012 در 14:52 | #6

  @آرش
  برای خرید کتاب، با انتشارات فروهر تماس حاصل فرمایید؛ آدرس:
  خیابان انقلاب – خیابان فلسطین جنوبی – پلاک ۶ – تلفکس: ۶۶۴۶۲۷۰۴

 7. علي تبريزي
  30 مارس 2012 در 01:40 | #7

  پاینده ایران. دیدارگاه خوبی هست. پیروز و شاد باشید هم میهنان ارجمند ما.

 8. رضا
  31 مارس 2012 در 03:54 | #8

  reza :
  عالی بود خسته نباشید تارنمای شما مطالب خوبی داره

 9. ژينيا نوريان
  16 آوریل 2012 در 15:11 | #9

  درود، به امید یزدان همیشه شاد و پایدار باشید و به کار خود در راستای شکوفایی فرهنگ ایران ادامه دهید.

 10. عباسی
  9 جولای 2013 در 01:39 | #10

  با سلام
  من کتاب زرتشت و تعالیم او /هاشم رضی چاپ ۱۳۶۰ رو خوندم و با توجه به سرفصل های اینجا فکر می کنم یکی باشد ولی شک دارم و سوالم این هست کدام یک کامل تر و جامع تر است.؟

 11. mrgh
  25 جولای 2013 در 11:27 | #11

  عالی

 12. محمد خلیلی
  14 آگوست 2013 در 11:29 | #12

  بسیار مفید بود و از شما ممنونم . من ایرانیان را پیرو هر دین و از هر قومیتی باشند دوست دارم . یازده سال پیش در شهر مومبای هند (بمبئی) در یک جشن بین المللی میزبان، یک پارسی را به من معرفی کرد و او بخاطر مسلمان بودنم مرا ایرانی نمی دانست و برخورد خوبی با من نداشت . البته او مرد مسنی بود و شاید سختی دوری از کشور به مدت هزار و چند سال و سختی هایی که نیاکان او کشیده بودند این حالت را باعث شده بود ولی من این دین و پیروانش را دوست دارم و هرجای دنیا که باشند آنان را هموطن خودم می دانم . آرزو دارم دست کم یکبار در هر یک از مراسم مذهبی بهدینان شرکت کنم.

 13. 10 دسامبر 2013 در 16:55 | #13

  با درود فراوان.کتابی را به من پیشنهاد دهید که اوستای مقدس را به زبان ساده امروزی بیاموزد.سپاس.

 14. 18 مارس 2014 در 01:48 | #14

  من یک ایرانی هستم و به شما که میراث داران دین نیاکانمان هستید افتخار میکنم با سپاس فراوان

 15. مهریار نیک منش
  21 فوریه 2017 در 21:48 | #15

  من تازه زرتشتی شده ام و بسیار احساس رامش و نیک بختی میکنم بویژه اینکه دین نیاکان هم بوده است. به شما بابت پاسداری از فرهنگ کهنمان افتخار میکنم…