- یتااهو – تارنمای فرهنگی زرتشتیان ایران - https://www.yataahoo.com -

نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود

 تندیس انوشیروان دادگر بر سر در دادگستری تهران [1]حکایت نوشین‌روان از حکیم سخن، سعدی شیرازی

آورده‌اند که نوشین‌روان عادل را در شکارگاهی، صیدکباب کردند و نمک نبود

غلامی به روستا رفت تا نمک آرد.

نوشیروان گفت: «نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد.»

گفتند : «از این قدر چه خلل آید؟»

گفت: «بنیاد ظلم در جهان اندکی بوده است، هر که آمد برو مزیدی کرده تا بدین غایت رسیده.»

اگر از باغ رعیت ملک خورد سیبی                            برآرند غلامان او درخت از بیخ

به اشتراک بگذارید...