- یتااهو – تارنمای فرهنگی زرتشتیان ایران - https://www.yataahoo.com -

هفت سین

عکس تزیینی است [1]

سـوری و سـبزه و سـنجد چه زیـبا

سیب است و سنبل و گیاه و گلها

سیـنی های پر از نقـل و شـیرینـی

به شـیرین کامی براین سفره افزا

سپید آن تخـم مرغ و شـیر و شـکر

چــراغِ روشـنی بــر آن بـیفــزا

تاسی پر آبِ پاک بی مـاهیِ ســرخ

بـه یـاد آور نـمـادِ خـوبِ امـشـا..

سالی فرخنده بـاد و بـس خجـسته

دلت شاد و لبـت خـندان بهـر جا

تـو نــوروزی مــا را کــن روانــه

به هر خویش و کس و دوستانِ یکتا

چنین هفت سین و هفت چینی فریباست

کــه ایـرانـی مـآب اسـت و چـه زیبــا

به اشتراک بگذارید...