- یتااهو – تارنمای فرهنگی زرتشتیان ایران - https://www.yataahoo.com -

در راه اشا همه همازور

تصویر تزیینی است [1] به خجستگی فرارسیدن جشن اَردیبهشتگان*(دوم اَردیبهشت از ماه اَردیبهشت گاهنمای رسمی کشور) سروده‌ای از «جمشید زره‌پوش»؛

زرتشت که رهبری تواناست / وخشور بزرگ کیش مزداست

گوید که نظام ملک هستی / از پرتو قدرتی تواناست

آرامش کُل آفرینش / در سایه‌ی این نظام والاست

این نظم عظیم جُز «اشا» نیست / هنجار شکوهمند دنیاست

کاندر دلِ ذره‌های ناچیز / تا گستره‌های کهکشان‌هاست

در جانور و گیاه و انسان / در جنگل و دشت و کوه و صحراست

در شبنمِ پاک و برگ گل‌ها / در عرش ابر و موج دریاست

گر نیک نگه کنیم، بینیم / علم همه عالم از اشا خاست

میزان شناخت ما از این نظم / اندازه علم و دانش ماست

نیکان و وهان هفت‌کشور / هر کس که خردگرای و داناست

آن کس که به راه نیک‌نامی / بر نیک وبد زمانه بیناست

هر مرد و زنی به هر لباسی / گر در پی دانش است و پویاست

هر کس که برای نیک‌بختی / جویای بهین راستی‌هاست

در راه اشا قدم نهاده / راهی که به جانب اهوراست

ادراک اشا و کسب دانش / برجسته‌ترین کلام گاتاست

در راه اشا همه همازور / این گفته‌ی نغز از اهوراست

* در گاتها سرودهای اشوزرتشت، هنجاری که بر همه‌ی جهان هستی فرمان ‌می‌راند، «اَشا» نام دارد. که اراده‌ی اهورایی رانشان می‌دهد. همگام شدن در راستای بهترین اشا، از خویشکاری‌های انسان است. «اَردیبهشت» یا «اَشاوَهیشتا»، به معنای «بهترین اَشا» است. نماد مادی اَردیبهشت آتش است. آتش همواره پاک بوده و به سوی بالا در تکاپوست و پاک‌کننده، روشنی‌بخش و گرماده است. رفتن به آدریان‌ها و آتشکده‌ها، یکی از آیین‌های جشن اردیبهشتگان است.

به اشتراک بگذارید...