- یتااهو – تارنمای فرهنگی زرتشتیان ایران - https://www.yataahoo.com -

نیست جایی خرم و زیبا، چو پیرسبز ما

پیر سبز (چک چک) [1] ۲۴تا۲۸ خورداد ماه(روز اشتاد تا انارام از ماه خورداد)، زمان دیدار پیرسبز(چک چک) است. در زیر سروده‌ای از «رستم خسرویان(رُخسار)» برای پیرسبز که جایگاهی ویژه نزد زرتشتیان دارد، آورده می‌شود:

نیست جایی خرم و زیبا، چو پیرسبز ما / در کویر یزد، در دامان کوهی باصفا

جایگاهی پاک و نیکو عاری از رنگ و ریا / از برای زایران با لطف و فرمان خدا

درب مهری در دل کوه با شکوه و فر و جاه / زمزمه آید ز وِستا، گفت‌وگویی با خدا

در کویر لوت پیری در دل کوهی به پا / خیزشی کرده است تا عالم شناسد جایگاه

جایگاه شیرمردان و زنان پارسا / آتش زرتشت روشن در چنین پاکیزه جا

مردم ایران زِ هر سو، سوی پیرسبز ما / رهسپارند و نماز آرند با هم یک صدا

از خدا خواهند فر و شوکت ایران‌سرا / ای اهورا، ای اهورا، ای اهورا، ای خدا

به اشتراک بگذارید...