خانه > ادبیات, مناسبت‌ها > جشنِ فروردینگان (فرودگ)

جشنِ فروردینگان (فرودگ)

عکس تزیینی است

فــرا آمـد یـک و نــه از بـهـار

به پا شد جـشن خوبـی هـر کنـار

روا باشد به هر جا، جـشنی بـر پا

نیایشها بـه پـا گـردد بـه هرجا

وه است ایـن روز و سپـندینی روز

بهین روزیست و جشن فـرودیـنی

روایت میکنند فرودگ به ایـن روز

فروردینگان است و باشد بهترین روز

دل هر همکیشی خرسـند و شاداب

نیایشها به هـم آفتـاب و مـهـتاب

یـکـی انـدر مـزار گـرم نیـایـش

یـکی در خانه سرگـرم ستـایـش

نخستین جشن ماهـانه همکیش

به هر همکیش خجسته باد پیشاپیش

گاه هاون سرودی خـوش تو بـنواز

گهی زمزمـه کـن گـاهـی بـه آواز

آغازین ماه سال همـت فـزون کن

روانت شاد و دلـت را جـوون کـن

نیـایـش کـن هـمـی درگـاه دادار

کـه دادارت بــود تـو را نـگهـدار


بازدید نوشته: 4,858 بار