خانه > فرزانگان > فرزانه رستم یزد آبادی

فرزانه رستم یزد آبادی

فرزانه رستم یزدآبادی فرزانه رستم پور خدامراد پور فرامرز پور رستم یزد آبادی، ساکن نرسی ‌آباد حومه یزد. زرتشتی دانش‌ دوست و دهشمند ایرانی بود.

یزد آباد، روستایی است نزدیک بارجین واقع در بلوک رستاق یزد و اکنون خرابه‌هایی بیش از آن برجای نمانده‌ است.

خداداد، پدر فرزانه رستم نزدیک سال ۱۲۵۲ خورشیدی به‌ دلیل حملات مسلمانان با گروهی از زرتشتیان، داروندار و خانه و زندگی خود را ترک نموده و به نرسی ‌آباد پناهنده شد. خداداد در نرسی ‌آباد به کشاورزی مشغول شد و در سن ۱۱۵ سالگی در سال ۱۳۰۱ خورشیدی جهان را بدرود گفت.

فرزانه رستم. در سال ۱۲۴۶ خورشیدی و در سن ۱۵ سالگی به بمبئی مهاجرت نمود و چون بی کس و بینوا بود در خانه بزرگان پارسی با حقوق بسیار ناچیز به خدمت و خانه ‌شاگردی مشغول شد. پس از چندی در اندیشه کسب و کار افتاد و با کوشش خستگی‌ناپذیر و پیروی از راستی و درستی، اندوخته کمی را پس‌انداز نمود.

اهالی نرسی‌آباد، خانه‌ای که روانشاد خدابخش بهمرد نرسی‌آبادی، در زمان فرزانه مانکجی برای دبستان اهدا نموده بود، را برای آموزش نوآموزان روزافزون، محل کافی نمی‌دانستند. ازاین‌رو انجمنی برای دریافت کمک در بمبئی تشکیل دادند.

فرزانه رستم از همه دیرتر وارد محل انجمن شد و پس از گوش‌دادن به سخنان افراد در مورد بایستگی بنیاد یک دبستان در نرسی‌آباد یزد و برآورد هزینه ساخت، مبلغ ۰۰۰/۱۸۰ روپیه که تقریبا همه دارایی خود بود را برای ساختمان دبستان و بودجه آموزگاران آن ویژه کرد و اداره امور فرهنگی آن‌ را به انجمن اکابر صاحبان پارسیان سپرد.

فرزانه رستم در سال ۱۲۹۶ خورشیدی – در سن ۶۵ سالگی – و در روز آبان ایزد و شهریور امشاسپند درگذشت. روانش شاد و یادش گرامی باد.

برگرفته از:

شهمردان، رشید، تاریخ زرتشتیان فرزانگان زرتشتی، انتشارات فروهر – ۱۳۶۳ رویه‌ های ۵۰۰ تا ۵۰۳


بازدید نوشته: 4,391 بار
گروه ها:فرزانگان