بایگانی

بایگانی نویسنده

فرزانه رستم یزد آبادی

فرزانه رستم یزدآبادی فرزانه رستم پور خدامراد پور فرامرز پور رستم یزد آبادی، ساکن نرسی ‌آباد حومه یزد. زرتشتی دانش‌ دوست و دهشمند ایرانی بود.

یزد آباد، روستایی است نزدیک بارجین واقع در بلوک رستاق یزد و اکنون خرابه‌هایی بیش از آن برجای نمانده‌ است.

خداداد، پدر فرزانه رستم نزدیک سال ۱۲۵۲ خورشیدی به‌ دلیل حملات مسلمانان با گروهی از زرتشتیان، داروندار و خانه و زندگی خود را ترک نموده و به نرسی ‌آباد پناهنده شد. خداداد در نرسی ‌آباد به کشاورزی مشغول شد و در سن ۱۱۵ سالگی در سال ۱۳۰۱ خورشیدی جهان را بدرود گفت.

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 4,400 بار
گروه ها:فرزانگان